Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

je u provozovatele je Eliaš - IT Solutions s.r.o.., se sídlem Proč 101, Prešov, 082 14 IČO: 52037894, zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Prešov, oddíl: Sro, vložka č.j. 37290/P (dále jen „provozovatel“) zajištěna v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále i jen „Zákon“). Záleží nám na ochraně vašich osobních údajů, proto vás tímto informujeme o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Jako základní právní rámec nastavení ochrany osobních údajů u nás bude použito platné a účinné znění nařízení EP a Rady 2016/679 i znění zákona č. 2016/679 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Kromě těchto předpisů budou pro tento účel brány na vědomí i úpravy norem ISO 27001, ISO 27000, ISO 31000 a případně další normy.

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb od Vás jako od dotčených osob, sbíráme osobní údaje v nezbytném rozsahu, za účelem uzavření smluvního vztahu a plnění práv a povinností z něho vyplývajících. Vaše údaje sbíráme na dobu určitou omezenou v souladu s příslušnými právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Dotčená osoba má, bez ohledu na právní základ zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh k zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo znamená, že jste oprávněni žádat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají o vás osobní údaje, které se vás týkají. Pokud tedy takové osobní údaje o vás zpracováváme máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a informace o tom:

Toto právo na přístup pro vás znamená také možnost získat osobní údaje, které o vás zpracováváme. Poskytneme vám kopii vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud však budete žádat opakovaně o poskytnutí svých osobních údajů, můžeme od vás žádat přiměřený administrativní poplatek v souvislosti s vaší žádostí o kopii svých osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

V rámci podmínek poskytování našich služeb vás informujeme, abyste nám poskytovali správné údaje. Pokud se však přesto stane, že zpracováváme o Vás nesprávné údaje, právo na opravu osobních údajů znamená, že jste oprávněni žádat, abychom opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. Také s ohledem na účel zpracování osobních údajů máte právo i na to, aby byly doplněny vaše neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů (právo na zapomnění)

Máte právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají a zároveň je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:

Vašemu právu na výmaz osobních údajů však v konkrétním případně s ohledem na konkrétní okolnosti nemusí být vyhověno, pokud je zpracování osobních údajů potřebné pro:

Právo na omezení zpracovávání osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se vás týkají a zároveň je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:

Právo na přenosnost osobních údajů

Pokud je naše právo na zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo na plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, máte právo požádat o předání údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytli, jinému provozovateli osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě – souhlas dotyčné osoby, máte právo kdykoli odvolat tento souhlas a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělen. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Právo namítat

Máte-li k tomu důvody týkající se vaší konkrétní situace, máte právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je právním základem pro takové zpracování náš oprávněný zájem. Pokud však náš oprávněný zájem na zpracování převyšuje nad vaším osobním zájmem, můžeme pokračovat ve zpracovávání vašich údajů, a to i přes vaši námitku vůči zpracování. Také jsme oprávněni pokračovat ve zpracování vašich údajů, v případě, že je to nutné pro prokazování, uplatňování nebo obhajování našich právních nároků.

Jak uplatnit práva

Vaše výše uvedená práva si můžete uplatnit mailem na info@elias-itsolutions.cz. Prosím uveďte ve Vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

V případě, že jako dotčená osoba nemáte způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, vaše práva ve smyslu Nařízení a Zákona může uplatnit váš zákonný zástupce. Práva dotyčné osoby, která nežije může ve smyslu Nařízení a Zákona uplatnit blízká osoba. Pokud jsou vaše žádosti jako dotčené osoby zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mohou mít v některých případech přístup další osoby, s nimiž spolupracujeme. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb třetích stran. Jedná se například o tyto třetí strany:

Je možné, že se v budoucnu se seznam těchto třetích stran rozšíří o jiné osoby, nebo naopak zúží o některé třetí strany.

V případě, že budeme jako provozovatel předávat získané osobní údaje o fyzických osobách další osobě v postavení zprostředkovatele, jsme povinni pro tento případ vyhotovit zvláštní smlouvu mezi námi a každou takovou další osobou v postavení zprostředkovatele, nebo inkorporovat příslušná ustanovení ve smyslu zákona č. 1/2003. 18/2018 do rámcové smlouvy, případně vyhotovit dodatek k této smlouvě.

Výmaz osobních údajů

Provozovatel zajistí výmaz poskytnutých osobních údajů z informačního systému po odvolání souhlasu uživatele ke zpracování osobních údajů, nebo po uplynutí doby k uchovávání.

Odpovědná osoba

Provozovatel nemá určenou odpovědnou osobu.

Zveřejňování a přenos do třetích zemí

Vaše osobní údaje se nezveřejňují a nepřenášejí do třetích zemí.

Profilování a automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování ani profilování.

Bezpečnost

Dosažení nejvyšší možné ochrany osobních údajů našich klientů je pro nás vysokou prioritou a kromě stávajících obchodních cílů bude této oblasti věnována zvýšená pozornost. Opatření technické a organizační povahy, která budou použita budou pečlivě vybrána vzhledem k rozsahu zpracování osobních údajů a na naše technické a personalní možnosti, ale vždy takovým způsobem, aby tyto prostředky byly maximálně efektivní a aby bylo učiněno zadost platné a účinné právní úpravě v SR a EU.  

Cookies

Naše stránka využívá soubory cookies ke zlepšení fungování Naší stránky a ke zlepšení výsledků vyhledávání. Některé sekce naší stránky využívají cookies také k tomu, abychom vás lépe znali a mohli vám nabídnout lepší individuální možnosti vyhledávání.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory obsahující název navštívené stránky, jejich platnost a předdefinovanou hodnotu. Ukládají se do složky vašeho prohlížeče. Při opětovné návštěvě webové stránky, která soubor vytvořila, mohou být prohlížečem znovu odeslány. Cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač ani jiná zařízení používaná k prohlížení internetu.

Jaké cookies používáme?

Základní – umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo předvyplňování formulářů. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám garantovat plnou funkčnost našich stránek.

Jak mohu zakázat cookies?

Pokud si nepřejete dostávat cookies z naší stránky, máte možnost nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, když obdržíte soubor cookie, takže se můžete rozhodnout, zda jej přijmete nebo ne. Dovolujeme si vás však upozornit, že pokud ve svém prohlížeči vypnete „cookies“, nebudete moci plně využívat některé z našich stránek.

Jak podat stížnost?

Jako dotčená osoba máte právo podat stížnost dozornému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. čj. 02/323 132 14, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, při podezření, že se vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou.

 

Tato pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 23.11.2021.